TD - 132

TD132-2295GLD-45-IMG_5690(TDW)
TD132-2295GLD-45-IMG_5690(TDW)

press to zoom
TD132-2295GLD-FL-IMG_5773(TDW)
TD132-2295GLD-FL-IMG_5773(TDW)

press to zoom
TD132-2295GLD-FR-IMG_5614(TDW)
TD132-2295GLD-FR-IMG_5614(TDW)

press to zoom
TD132-2295GLD-45-IMG_5690(TDW)
TD132-2295GLD-45-IMG_5690(TDW)

press to zoom

SPECIFICATION